•Med je jedním z přirozeně se vyskytujících prostředků, které lze použít při léčbě nehojících se ran.
•Obvazy impregnované medem významně zkrátily dobu hojení nehojících se ran v prostředí domácí péče.
•Obvazy impregnované medem snižovaly intenzitu bolesti v ráně u starších osob.

Abstraktní
Objektivní
Cílem studie bylo zjistit klinickou účinnost medových obvazů při léčbě nehojících se ran u starších osob v domácí péči.

Materiály a Metody
Design: prospektivní intervenční studie. Vzorek tvořilo 40 českých klientů domácí péče (ve věku nad 65 let) s nehojícími se ranami, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Rány byly ošetřeny medem (intervenční skupina) nebo konvenčními (kontrolní) obvazy. Každá rána byla studována po dobu tří měsíců. Byl zaznamenán podrobný popis rány (umístění, velikost, spodina rány, okraje, množství exsudátu, zápach, přilehlá kůže). Rány byly hodnoceny pomocí Wound Healing Continuum a intenzita bolesti pomocí Visual Analog Scale.

Výsledek
Během období 3 měsíců se rány úplně zhojily 16 (80 %) jedincům v intervenční skupině, ve srovnání s pouze šesti (30 %) kontrolami. Nebyl žádný statisticky významný rozdíl ve velikosti rány mezi skupinami v den 1 (p=0,1801). O devadesát dní později byl rozdíl ve velikosti rány mezi skupinami statisticky významný (p=0,0041). Mezi oběma skupinami byl statisticky významný rozdíl v intenzitě bolesti (p=0,0007), přičemž vyšší skóre bolesti indikovaly kontroly.

Závěr
Výsledky studie ukázaly, že aplikace medových obkladů na nehojící se rány vedla k rychlejšímu hojení, zmenšení velikosti rány a nižší intenzitě bolesti.

Translate